DAM Home NUK Home NUK Logo
DAM Logo

課程介紹 || 課程地圖

高雄大學應用數學系課程地圖

 

 

應用數學系學士班必修課程

 

 

 

應用數學系學士班專業選修學程 (本系開設課程)

 

 

 

應用數學系學士班專業選修學程 (外系開設課程)

 

 

 

應用數學系跨領域核心選修建議課程

 

 

 

本系畢業出路